דואר זבל - An Overview

9. Le domande fatte nella board “Standard Guidance/Thoughts” devono essere riguardo a CIT. Se vuoi farti un server,comprare un sito Net o qualsiasi cosa che non c’entri con CIT,non chiedere aiuto in quella board.

14. Kapag nagpo-write-up sa Discussion board shout box ay huwag mag-put up ng kahit ano laban sa mga tuntunin sa itaas na kabilang din ang kapootang panlahi, hindi Ingles at anumang iba pang hindi nararapat na nilalaman.

seventeen. Teemad millel on üle 50ne lehe vastuseid, kustutakse ära jõudluse probleemide tõttu. Mittevajalikud teemad nagu "chat" ja "loe kuni.." kustutatakse võibolla isegi varem.

14. Quando postar no shoutbox do Discussion board tenha certeza que não está postando algo que quebre as regras mencionadas acima que também incluem racismo, algo que não esteja em ingles e qualquer outro conteúdo inapropriado.

1. Non disturbare altri giocatori. Esempi : Tamponare le loro automobile,impersonare un giocatore o un gruppo/squadra, attaccare ossessivamente un giocatore, provocare ripetutamente a parole e disturbare giocatori nella loro base di gruppo.

Sur l'emploi du terme « spam » pour parler de courrier indésirable, la BBC fournit l'explication suivante en octobre 1999[thirteen] : le début d'World-wide-web coïncide furthermore ou moins avec la diffusion du sketch Spam. Parmi les premiers utilisateurs d'World wide web certains étaient des supporters des Monty Python, qui connaissaient par cœur les sketchs de leurs humoristes préfileérés et les répétaient sans cesse.

11. Selling av brukere, arrestasjoner, eller noe annet som ikke har en garantert trygg betalingsmåte er ikke lov og hvis en spiller svindler deg er det din feil for å bryte denne reglen.

Le spam continue on d'exister et de prospérer grâce aux revenus qu'il click here peut engendrer, ce qui motive certains commanditaires automobile près de eleven % d'internautes admettent avoir acheté un produit à la suite de la réception d'un spam publicitaire, d'après une étude de Sophos[16].

11. Tunnuksien, poliisipidätyksien tai minkään muun myyminen, joka ei ole taattu siirto on kiellettyä ja jos pelaaja huijaa sinua, tämä on sinun vikasi, koska rikoit tätä sääntöä.

15- Enk tes2l 7d eno y3mlk vote be tare2a mo3yna fe ay suggestion lek aw write-up aw eno y4arkk fe 4e2 m4 demokraty fa dah mamno3.

two. Écoutez les admins/staff members du serveur, ce sont des personnes avec le tag de [CIT] dans leur nom. Vous devez vous conformer à toutes les demandes raisonnables faites par un membre du staff. Si un admin/employees vous tue, s'était soit parce que vous vous teniez sur la route ou parce que vous les ennuyez, ne les approchez pas à nouveau.

3. Tnajim ta7kee 7wayej 3alamiya 7a9i9iya kima el deen, siyasa ama lazim be hodou2 w e7teram 9bal haka

nine. Las preguntas que hagáis en el board de '' Basic guidance / questions [ Ayuda basic / preguntas ] '' deben ser sobre CIT solo y únicamente. No hagáis preguntas sobre, si quieres hacer un servidor, comprar una World-wide-web o cualquier otra cosa que tiene nada que ver en CIT.

11- Matb3t4 resala le team 3an al ban bta3k aw bta3 ay 7d, aw 3an 7gat tafha homa m4 3ayzen y3rfo 3anha 7aga. Mt3ml4 point out le team mn 8er sbb mokn3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “דואר זבל - An Overview”

Leave a Reply

Gravatar